HACCP, ISO 22000 и ISO 19011

“Обучение за вътрешни одитори на действащи HACCP – системи, системи за управление безопасността на храните по ISO 22000:2018 исъгласно изискванията на ISO 19011:2018 – “Указания за одит на системи за управление”.

Част 1

 1. Преглед на нормативните изисквания – Закон за храните, Наредба 5 за хигиената на храните;
 2. Предпоставъчни програми – Добри производствени и хигиенни практики. Оперативни програми предпоставки;
 3. Термини и определения;
 4. Стъпки при разработване и внедряване на НАССР системата;
 5. Верификация на НАССР системата;
 6. Изисквания към системата за управление на безопасността на храните съгласно ISO 22000:2018. Преглед на изискванията на Стандарта.

Част 2

ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ

 1. Изисквания за провеждане на вътрешни одити. Видове одити. Принципи при одитиране. Изисквания за провеждане на вътрешни одити.
 2. Документи при планиране, осъществяване и документиране на резултатите от вътрешните одити. Вътрешни одитори. Етапи на одитите – Планиране на вътрешни одити.
 3. Етапи на одитите – Подготовка на вътрешни одити.
 4. Етапи на одитите – Провеждане и документиране на одита.
 5. Етапи на одитите – Извършване на действия след одита. Компетентност и оценяване на одитори. Препоръки към одиторите.
 6. Провеждане на тест за проверка на придобитите знания и умения.

Продължителност: 1 (един) ден, от 09,30 до 16.30 часа.

Документ за квалификация: Удостоверение за вътрешен одитор на HACCP системи, ISO 22000:2018 и съгласно изискванията от стандарта за съответствие БДС EN ISO 19011:2018.

За повече информация и записване: тел: 0885 512 993 или e-mail: office@baltov.bg.