ISO 9001:2015

Обучение по изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015 (ISO 9001:2008)

І ЧАСТ: Въведение. Причини, пораждащи необходимостта от разработване, внедряване и поддържане на система за управление в една организация. Видове системи за управление. Стандарти от серията ISO 9000. Термини и определения, свързани с управление на качеството. Принципи при управление на качеството
ІІ ЧАСТ: Запознаване с изискванията на стандарта за съответствие ISO 9001:2015
IІІ ЧАСТ: Запознаване с изискванията от т. 8.2.2 от Стандарта за съответствие ISO 9001:2015 и стандарта ISO 19011:2011.
ІV ЧАСТ (допълнителна): Одитиране – практическо упражнение. Планиране и подготовка за провеждане на вътрешен одит. Изготвяне на необходимите документи. Установяване и документиране на несъответствия при вътрешния одит. Документиране на резултатите от одита. Извършване на действия след одита. Провеждане на тест за проверка на придобитите теоретични знания и практически умения

Заявка за съответното обучение подавайте на:
тел./факс: 0431 / 63 879, или e-mail: office@baltov.bg