ISO 14001:2015

Обучение по изискванията на международния стандарт ISO 14001:2015 (ISO 14001:2004)
Обучението може да се води в група от представители на фирми или в конкретна фирма. Според проявения интерес на фирмите/участниците курсът може да бъде еднодневен или тридневен. Той се провежда по изискванията от стандарта “Системи за управление на околната среда по ISO 14001:2015 – изисквания с ръководство за употреба” и има следното съдържание:
Oбхват
Позоваване
Термини и определения
Изисквания към Системата за управление на околната среда

  • Общи изисквания
  • Политика
  • Планиране
  • Внедряване и функциониране
  • Проверка
  • Преглед на ръководството

Изграждане на Система за управление на околната среда
Одитиране и сертификация на СУОС

Заявка за съответното обучение подавайте на:
тел./факс: 0431 / 63 879, или e-mail: office@baltov.bg