Обучения по изискванията на международния стандарт ISO 22000:2018

I Част: Въведение в системите за управление и видове системи за управление на безопасността на храните.

II Част: Термини и определения.

III Част: Предпоставъчни  програми – Добри производствени и хигиенни практики.

IV Част: НАССР принципи:

 • Принцип 1. Идентифициране (определяне) на критичните контролни точки;
 • Принцип 2. Установяване на критична граница (и);
 • Принцип 3. Установяване на наблюдение (мониторинг) на ККТ;
 • Принцип 4. Установяване на коригиращи действия;
 • Принцип 5. Въвеждане на процедура  за проверка (верификация);
 • Принцип 6. Документиране на НАССР системата и записи;

V Част: Същност и изисквания на системата за управление на безопасността на храните по ISO 22000:2018. Преглед на изискванията и приложение в Организацията.

 • Система за управление на безопасността на храните. Общи изисквания. Изисквания към документацията. Управление на документи и записи;
 • Отговорност на Ръководството. Политика и цели по безопасност на храните;
 • Обмен на информация – вътрешен и външен;
 • Готовност за извънредни ситуации;
 • Преглед от Ръководството;
 • Управление на ресурсите. Човешки ресурси. Инфраструктура. Работна среда;
 • Планиране и създаване на безопасни продукти. Предварителни стъпки, необходими за анализа на опасностите;
 • Разработване на НАССР план. Съдържание на Плана;
 • Система за проследимост;
 • Управление на несъответствието. Корекции. Коригиращи действия. Управление на потенциално опасни продукти;
 • Потвърждаване, проверка и подобряване на СУБХ – Планиране, провеждане и документиране на вътрешни одити на СУБХ.