Важно за кандидатите по BG051PO001-2.3.03 – „Безопасен труд”