Обучение за Вътрешни одитори на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018