Обучение за Вътрешни одитори на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018

Обучение за Вътрешни одитори на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018 – “Указания за одит на системи за управление”

Обучението ще се проведе на: 11.12.2018 г. (вторник)
в гр. Стара Загора, ул. „Екзарх Антим I“ № 28, ет. 2, семинарна зала на БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД

Обучението е с практическа насоченост, максимално изчистено от теоретични постановки за сметка на полезни практически примери и реални казуси по прилагането на стандарта.

Цел на обучението:

  • Вникване и разбиране на множеството новости заложени в стандарта ISO 9001:2015 и успешното им прилагане в конкретните фирмени системи за управление.
  • Да поддържа и подобрява компетентността на Вътрешните одитори в организацията относно изискванията на стандарта ISO 19011:2018.
  • Да запознае участниците с добрите практики при провеждането на Вътрешни одити.

Предназначено е за: вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководството, както и за повишаване на квалификацията на други сътрудници в организацията.

Лектор: сертифициран водещ одитор на системи за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа.

Документ за квалификация: Удостоверение за вътрешен одитор на система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018.

Цена и условия на плащане: 180 лв./Участник, без ДДС.

Авансово плащане преди провеждане на обучението във вид на банков превод в полза на “БАЛТОВ КОНСУЛТ” ЕООД – УниКредит Булбанк АД, IBAN BG38 UNCR 9660 1026 3762 02, BIC код UNCRBGSF. В цената са включени: учебни материали, удостоверение, кафе, минерална вода.

ПРОГРАМА на ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителност

Тема

09.30 – 09.40

Регистрация

09.40 – 10.10

Новите изисквания на БДС ЕN ISO 9001: 2015 – Структура и основни изисквания. Контекст на организацията, лидерство, рискове и възможности.

10.10 – 10.30

Упражнение No 1 – Определяне на контекста на организацията и заинтересованите страни

10.30 – 10.50

Упражнение No 2 – Определяне на обхвата на СУК. Примерни казуси за определяне на неприложимите изисквания (изключения) и тяхната обосновка

10.50 – 11.05

Почивка

11.05 – 11.25

Упражнение No3 – Примери за рискове и възможности

11.25 – 12.30

Поддържане. Изисквания за ресурси и документирана информация. Управление на дейностите

12.30 – 13.30

Почивка

13.30 – 13.50

Упражнение No 4 – Документирана информация –  минимални изисквания и примери съгласно БДС EN ISO 9001:2015

13.50 – 14.20

Оценка на резултатността и подобряване

14.20 – 15.25

Планиране, подготовка, провеждане и отчитане на вътрешните одити. Извършване на действия след одита.

15.25 – 15.40

Почивка

15.40 – 16.00

Упражнение No 5 – Казуси за повдигане на несъответствия

16.00 – 16.45

Провеждане на тест за проверка на придобитите знания

16.45 – 17.00

Дискусия и въпроси

За повече информация и записване: Елена Петрова – тел: 0431/ 53 105; 0887887518; e-mail: epb@baltov.bg

Коментарите за забранени.