Обучение за Вътрешни одитори на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 и ISO 19011:2011

Обучение за Вътрешни одитори на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 и ISO 19011:2011 – “Указания за провеждане на одит на системи за управление”

Обучението ще се проведе на: 10.05.2018 г. (четвъртък)
в гр. Пловдив, хотел Лайпциг, бул. Руски 70, зала „Гьоте“

Обучението е с практическа насоченост, максимално изчистено от теоретични постановки за сметка на полезни практически примери и реални казуси по прилагането на стандарта.

Цел на обучението:

  • Вникване и разбиране на множеството новости заложени в стандарта ISO 9001:2015 и успешното им прилагане в конкретните фирмени системи за управление.
  • Да поддържа и подобрява компетентността на Вътрешните одитори в организацията относно изискванията на стандарта ISO 19011:2011, да запознае участниците с добрите практики при провеждането на Вътрешни одити.

Предназначено е за: вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководството, както и за повишаване на квалификацията на други сътрудници в организацията.

Лектор: сертифициран водещ одитор на системи за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа.

Документ за квалификация: Удостоверение за вътрешен одитор на система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2015 и ISO 19011:2011.

Цена и условия на плащане: 180 лв./Участник, без ДДС.

Авансово плащане преди провеждане на обучението във вид на банков превод в полза на “БАЛТОВ КОНСУЛТ” ЕООД – УниКредит Булбанк АД, IBAN BG38 UNCR 9660 1026 3762 02, BIC код UNCRBGSF. В цената са включени: учебни материали, удостоверение, кафе, минерална вода.

ПРОГРАМА на ОБУЧЕНИЕТО:

Продължителност

Тема

09.30 – 09.40

Регистрация

09.40 – 10.20

Новите изисквания на ISO 9001:2015 – Структура и основни изисквания. Контекст на организацията, лидерство и риск.

10.20 – 10.40

Упражнение № 1 – Определяне на обхвата на СУК. Примерни казуси за определяне на неприложимите изисквания (изключения) и тяхната обосновка.

10.40 – 11.00

Упражнение № 2 – Определяне на контекста на организацията.

11.00 – 11.50

ISO 9001:2015 – Изисквания за ресурси и документирана информация. Управление на дейностите.

11.50 – 12.30

Упражнение № 3 – Определяне на риска.

12.30 – 13.20

Почивка

13.20 – 13.40

Упражнение № 4 – Съотвествие между ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015.

13.40 – 14.10

ISO 9001:2015 – Оценка на резултатността и подобряване.

14.10 – 14.30

Упражнение № 5 – Документирана информация – минимални изисквания и примери.

14.30 – 15.30

Планиране, подготовка, провеждане и отчитане на вътрешните одити. Извършване на действия след одита.

15.30 – 16.00

Упражнение № 6 – Казуси за повдигане на несъответствия

16.00 – 16.45

Провеждане на тест за проверка на придобитите знания.

16.45 – 17.00

Дискусия и въпроси.

За повече информация и записване: Елена Петрова – тел: 0431/ 53 105; 0887887518; e-mail: epb@baltov.bg

Коментарите за забранени.