Успешно изпълнение на дейностите по проект

Оперативна програмаПроект № 4МС-02-126/27.04.2012 г., „Повишаване ефективността и качеството на обслужване на настоящите и бъдещи клиенти на БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД чрез  внедряване на Автоматична информационна система” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”.

Процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на межународно признати стандарти”,
Операция 2.1.2: „Покриване на международно признати стандарти” 

„Балтов консулт“ ЕООД – гр. Казанлък, изпълни успешно всички дейности по проект № 4МС-02-126/27.04.2012 г. „Повишаване ефективността и качеството на обслужване на настоящите и бъдещи клиенти на БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД чрез  внедряване на Автоматична информационна система”, финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”, Процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”. Реализираният проект ще окаже положителен ефект върху дейността на фирмата, като подобряването на вътрешно фирмената организация и създаването на условия за ефективна работа с клиенти ще затвърди настоящите и ще изгради допълнителни предимства за „Балтов консулт” ЕООД спрямо основните конкуренти.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Балтов Консулт” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.“

Коментарите за забранени.