Fraud Blocker ОП „Развитие на човешките ресурси” - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

ОП „Развитие на човешките ресурси”

Основната цел на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е подобряване качеството на живот чрез:

 • Повишаване на заетостта
 • Достъп до качествено образование и учене през целия живот
 • Социално включване

Приоритетни оси:

 • Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването
 • Повишаване на производителността и адаптивността на заетите
 • Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с изискванията на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието
 • Подобряване достъпа до образование и обучение
 • Социално включване и насърчаване на социална икономика
 • Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги
 • Транснационално и междурегионално сътрудничество
 • Техническа помощ