ОП Развитие на Човешките Ресурси

Приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването

 • Операция 1.1. Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда
  Бенефициенти: Агенция по заетостта (АЗ), образователни и обучаващи институции и организации, работодатели, браншови организации, социално-икономически партньори, НПО, центрове за информиране и професионално обучение, институции за професионално ориентиране
 • Операция 1.2. Заетост чрез развитие на предприемачеството
  Бенефициенти: АЗ, микропредприятия, консултантски фирми, НПО, центрове за развитие на предприемачеството, браншови организации, социално-икономически партньори, образователни и обучаващи институции и организации

Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите

 • Операция 2.1. Подобряване адаптивността на заетите лица
  Бенефициенти: АЗ, образователни и обучаващи институции и организации, работодатели, браншови организации, социално-икономически партньори, изследователски центрове
 • Операция 2.2. Насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда
  Бенефициенти: АЗ, социално-икономически партньори, браншови организации, изследователски центрове, НПО, работодатели
 • Операция 2.3. Подобряване на условията на труд на работното място
  Бенефициенти: работодатели, институции и организации, осъществяващи контрол върху УТ в предприятията, НПО, социално-икономически партньори

Приоритетна ос 3: Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието

 • Операция 3.1. Подобряване на качеството на услугите в образованието и обучението
  Бенефициенти: Министерство на образованието и науката (МОН), Национална агенция за професионална образование и обучение (НАПОО), Център за контрол и оценка на качеството на образованието (ЦКОКО), Национален център за информация и документация (НАЦИД), Център за информационно осигуряване на образованието (ЦИОО), Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), Национален педагогически център, Национален институт за обучение на директори, образователни, обучителни и научни институции, научни организации, социално-икономически партньори, центрове за професионално обучение, общини
 • Операция 3.2. Модернизация на системата за образование и обучение
  Бенефициенти: МОН, НАПОО, Национална агенция за оценяване и акредитация (НАОА), ЦКОКО, ЦИОО, НАЦИД, ЦРЧР, Национален педагогически център, Национален институт за обучение на директори, образователни, обучителни и научни институции, социално-икономически партньори, НПО, училищни настоятелства, общини
 • Операция 3.3. Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса
  Бенефициенти: МОН, НАОА, НАПОО, НАЦИД, Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища, научни институции и центрове, образователни и обучителни институции, социално-икономически партньори, работодатели, браншови организации, общини

Приоритетна ос 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение

 • Операция 4.1. Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение
  Бенефициенти: МОН, образователни и обучителни институции, детски градини, НПО, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, общини, ресурсни центрове, центрове за професионално обучение, извънучилищни педагогически учреждения
 • Операция 4.2. Децата и младежта в образованието и обществото
  Бенефициенти: МОН, образователни и обучителни институции, общини, НПО, читалища, извънучилищни педагогически учреждения, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, спортни клубове и младежки организации
 • Операция 4.3. Развитие на системата за учене през целия живот
  Бенефициенти: МОН, образователни и обучителни институции, НПО, НАПОО, ЦРЧР, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, общини, социално-икономически партньори, центрове за професионално обучение, Национален педагогически център, Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища, работодатели и браншови организации

Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика

 • Операция 5.1. Подкрепа на социалната икономика
  Бенефициенти: Агенция за социално подпомагане (АСП), Агенция за хората с увреждания (АХУ), Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), НПО, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, доставчици на социални услуги, консултантски фирми, работодатели, общини, социално-икономически партньори и други
 • Операция 5.2. Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици
  Бенефициенти: АСП, ДАЗД, Министерство на здравеопазването, НПО, доставчици на социални услуги, консултантски фирми, общини и други
 • Операция 5.3. Работоспособност чрез по-добро здраве
  Бенефициенти: Министерство на здравеопазването, Държавна агенция за младежта и спорта (ДАМС), НПО, доставчици на здравни услуги, публични лечебни заведения, медицински университети

Приоритетна ос 6: Повишаване ефикасността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги

 • Операция 6.1. Развитие и усъвършенстване на системата на пазара на труда
  Бенефициенти: институции на пазара на труда на национално и регионално равнище, контролни органи, институции, осъществяващи контрол върху условията на труд в предприятията
 • Операция 6.2. Укрепване на капацитета на институциите за социално включване и за предоставяне на здравни услуги
  Бенефициенти: Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и второстепенните му разпоредители, Министерство на здравеопазването и второстепенните му разпоредители, ангажирани в сферата на социалните и здравните услуги, ДАЗД и др.

Приоритетна ос 7: Транснационално и между регионално сътрудничество

Бенефициенти:държавни институции, Комитет за наблюдение, Управляващ орган (УО), Междинни звена (МЗ), социално-икономически партньори, НПО, общини, социални предприятия, общностни центрове, представители на различни общности, образователни, обучителни и научни институции, научни организации, работодатели, браншови и секторни организации и др.

Приоритетна ос 8: Техническа помощ

Бенефициенти: УО и МЗ на ОП „РЧР”