ОП Околна Среда

Приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. жители

Бенефициенти:Общински администрации, ВиК дружества, басейновитe дирекции

Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци

Бенефициенти:Общински администрации, регионални асоциации/сдружения на общини

Приоритетна ос 3: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие

Бенефициенти:Общински администрации, асоциации /сдружения на общини, дирекции/ отдели в рамките на МОСВ и МЗП, които отговарят за управлението на съответно национални и природни паркове и за НАТУРА 2000, както и регионални структури на МОСВ и МЗГ, администрации управляващи НАТУРА 2000, неправителствени организации

Приоритетна ос 4: Техническа помощ

Бенефициенти: Управляващият орган на ОП, междинното звено, Комитета за наблюдение на ОП / подкомитетите към него, Комитета за избор и координация на проекти, дирекция “Вътрешен одит” в МОСВ, работни групи създадени за целите на ОП, бенефициенти по останалите приоритетни оси