ОП Конкурентоспособност

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.” е една от седемте оперативни програми, които се финансират от Структурните фондове на Европейския съюз след присъединяването на Република България към ЕС. Програмата е финансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националния бюджет. Общият размер на публичните финансови средства по програмата е около 1.1 млрд. евро.

Оперативната програма съдържа стратегическите приоритети и насоки за развитието на българската икономика след присъединяването й към Европейския съюз. Тя е насочена към основните проблеми и бариери в икономическото развитие на страната и предвижда мерки и дейности, които да спомогнат за тяхното преодоляване и успешното справяне с предизвикателствата на Общия пазар, както и развитие на силните страни на икономиката ни, чрез които България да се превърне в равноправен член на Европейския съюз.

Общата цел на ОП „Конкурентоспособност” е развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар. За изпълнението на тази цел ще бъдат стимулирани икономиката на знанието и иновациите, развитието на конкурентоспособни предприятия, увеличаването на инвестициите и експорта и създаването на благоприятна бизнес среда.

Приоритетни оси:

  • Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности
  • Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда
  • Финансови ресурси за развитие на предприятия
  • Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика
  • Техническа помощ