СФУК

Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на организацията, осъществяван от ръководството и служителите. Той се осъществява чрез системи за финансово управление и контрол (СФУК).

СФУК представлява вътрешна нормативна уредба, която гарантира спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност при изпълнение на всички дейности.

Тя е съвкупност от политика, процедури, инструкции и записи създадени и въведени от ръководството с цел да се осигури:

 • законосъобразно и целесъобразно поемане на разходи и задължения;
 • икономично, ефективно и ефикасно постигане на целите поставени от ръководството на базата на Стратегията за развитие на организацията и Стратегията за управление на риска;
 • съответствие на дейността с приложимите нормативни документи;
 • опазване имуществото, законосъобразното и целесъобразно на разпореждане с него;
 • гарантиране сигурността и защитата на информацията и активите на организацията;
 • предотвратяване и разкриване на грешки, злоупотреби и измами;
 • достоверност и нормативно съответствие на счетоводната информация и документация;
 • вярно и точно съставяне на финансовите отчети;
 • осигуряване на надеждни данни за вземане на важни управленски решения;

СФУК задължително разработват и прилагат следните организации:

 1. Разпоредители с бюджетни кредити по републиканския бюджет;
 2. Разпоредители с бюджетни кредити по общински бюджети и фондове;
 3. Разпоредители със средства по програмите на ЕС;
 4. Разпоредители с извънбюджетни сметки и фондове;
 5. Разпоредители с държавни или общинско участие в капитала;
 6. Организации, чиито задължения са гарантирани с държавно и общинско имущество;

СФУК обикновено съдържа:

 • Правила за формиране на работната заплата.
 • Процедури за предварителен контрол преди поемане на задължения и извършване на разходи;
 • Система за двоен подпис при поемане на задължения и плащания.
 • Процедури за определяне на изпълнители в резултат на обществени поръчки, търгове или конкурси.
 • Процедура за регистриране, прозрачност и проследимост на получаваните дарения.
 • Процедура за разходване на средства по програми и проекти.
 • Други приложими процедури.

Оптимален вариант за най-ефективно управление на процесите на всяка една организация е да се внедри интегрирана система за финансово управление и контрол и управление на качеството /ISO 9001:2008/. Така ще се постигне пълна и всеобхватна регламентация на всички процеси в организацията, което ще е гарант за нейното развитие и успех.

Също така би било добре държавните организации внедряващи СФУК да внедрят и сертифицират и Система за управление на информационната сигурност съгласно ISO 27001:2005, която е задължителна (съгласно чл.27 и във връзка с чл.2 от Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност) за:

 • администрациите;
 • за лицата осъществяващи публични функции;
 • за организациите предоставящи обществени услуги.

Отчитайки тези изисквания и добри практики, консултантите на „Балтов консулт“ ЕООД могат да предложат услуга по внедряването на цялостен модел за ефективно, ефикасно, целесъобразно, законосъобразно и качествено управление на организацията и нейните активи.