Внедряване на CRM система

Проект № 4МС-02-126/27.04.2012 г., „Повишаване ефективността и качеството на обслужване на настоящите и бъдещи клиенти на БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД чрез  внедряване на Автоматична информационна система” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”.

Процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на межународно признати стандарти”,

Операция 2.1.2: „Покриване на международно признати стандарти” 

Януари 2013 г. „Балтов консулт“ ЕООД приключи внедряването на CRM система, включваща в себе си решение за осъществяване на телефония по Интернет протокол, както и решение за автоматизация на взаимоотношенията с клиентите. Тя е напълно интегрирана с хардуера доставен по Дейност 2 на същия проект. Чрез новият софтуер „Балтов консулт“ ЕООД цели:

  • Създаване на условия за повишаване на ефективността и качеството на обслужване на настоящите и бъдещи клиенти на фирмата;
  • Поддържане на стабилните пазарни позиции на „Балтов консулт“ ЕООД;
  • Оптимизиране и усъвършенстване на работните процеси;
  • Повишаване на сигурността на данните за клиентите;
  • Повишаване на ефективността и качеството на работа на служителите;
  • Подобряване на механизмите за взаимодействие и комуникация с клиентите;
  • Повишаване на конкурентоспособността и устойчив растеж на фирмата.

Системата е внедрена в изпълнението на Проект № 4МС-02-126/27.04.2012 г. „Повишаване ефективността и качеството на обслужване на настоящите и бъдещи клиенти на БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД чрез внедряване на Автоматична информационна система“, финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.“, Операция 2.1.2: „Покриване на международно признати стандарти“, Процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти“. Проектът ще бъде окончателно приключен на 27.02.2013 г.

 “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Балтов Консулт” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Коментарите за забранени.