Публикувана е новата версия на ISO 9001:2015

Публикувана е новата версия на ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания”

Стандартът е официално публикуван на 23 септември 2015 г.

В тази връзка БАЛТОВ КОНСУЛТ уведомява своите бъдещи и настоящи клиенти, че започва предлагането на следните услуги:

  • Разработване и внедряване на СУК съгласно новата версия на стандарта ISO 9001:2015.
  • Актуализация на вече изградената СУК съгласно изискванията на новата версия на стандарта ISO 9001:2015.
  • Обучения за Вътрешни одитори по ISO 9001:2015 и ISO 19011:2011

Внедрявайки ISO 9001, организациите показват на своите клиенти, че могат да предложат продукти и услуги с постоянно високо качество. Стандартът действа и като инструмент за оптимизиране на процесите в компаниите, и за повишаване на ефективността в работата им като осигурява последователна основа за растеж и устойчив успех.

В ISO 9001:2015 е постигнато комбиниране на процесния подход с мислене, основано на риска, както и с използването на цикъла планиране–изпълнение–проверка–действие на всички нива в организацията. Изданието е разработено, така че да бъде лесно интегрирано с останалите системи за управление в дружествата.

ISO 9001:2015 заменя предходните издания на стандарта, като сертифицираните фирми ще разполагат с тригодишен период, през който да приведат сертификатите в съответствие с новото издание.

Коментарите за забранени.