Обучение за Вътрешни одитори на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018

Обучение за Вътрешни одитори на системи за управление на качеството съгласно ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018 – “Указания за одит на системи... Продължава →

На 28.03.2017 г. ще се проведе “Обучение за вътрешни одитори на “Системи за управление безопасността на храните” съгласно изискванията на ISO 22000:2005 и “Указания за извършване на одит на системи за управление” съгласно изискванията на ISO 19011:2011

Място на провеждане: гр. Стара Загора, ул. Екзарх Антим I № 28, ет. 2 – семинарната зала на БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД Дата... Продължава →

БДС EN ISO 17100:2015 заменя БДС EN 15038:2006

БДС EN ISO 17100:2015 – Преводачески услуги. Изисквания. ISO 17100 бе публикуван през 2015 г. и успоредно с това признат като идентичен... Продължава →

Новите моменти в ISO 9001 – интервю с Найджъл Крофт

Найджъл Крофт, председател на подкомитета на ISO, отговорен за преработването на стандарт ISO 9001, споделя как напредва процесът, какво е новото в... Продължава →

Важно за кандидатите по BG051PO001-2.3.03 – „Безопасен труд”

Важно за кандидатите по BG051PO001-2.3.03 – „Безопасен труд” „Публикуван е списъкът с одобрени проекти по процедура BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” (проектни предложения, подадени... Продължава →

Успешно изпълнение на дейностите по проект

Проект № 4МС-02-126/27.04.2012 г., „Повишаване ефективността и качеството на обслужване на настоящите и бъдещи клиенти на БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД чрез  внедряване на... Продължава →

Внедряване на CRM система

Проект № 4МС-02-126/27.04.2012 г., „Повишаване ефективността и качеството на обслужване на настоящите и бъдещи клиенти на БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД чрез  внедряване на... Продължава →

Стартира процедура за подбор на проекти BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”

На 18.09.2012 г. Агенция по заетостта в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките... Продължава →

„Балтов консулт“ ЕООД стартира изпълнението на проект по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013.

Проект № 4МС-02-126/27.04.2012 г., „Повишаване ефективността и качеството на обслужване на настоящите и бъдещи клиенти на БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД чрез  внедряване на... Продължава →