Стартира процедура за подбор на проекти BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”

На 18.09.2012 г. Агенция по заетостта в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира процедура на подбор на проекти BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”.

Краен срок за представяне на проектните предложения: 26.11.2012 г. 16.30 ч

Дейностите, които ще се финансират:

  • Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ (трябва да е включена във всяко едно проектно предложение!);
  • Mодернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, както и закупуване на колективни средства за защита;
  • Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
  • Разработване (внедряване) и сертифициране на Система за управление на здравето и безопасността при работа според изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System);
  • Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване, технологии и обучение във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд.

 

Кой може да кандидатства?

Всяко малко, средно или голямо предприятие, което има право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство.

Продължителност на проектите:

До 12 /дванадесет/ месеца

Безвъзмездно финансиране:

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева

Пълният комплект Насоки за кандидатстване са публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетостта: http://www.az.government.bg/ophr, на единния информационен портал: www.eufunds.bg, а така също и на страницата на Управляващия орган (МТСП): http://ophrd.government.bg.

Прочетете повече за процедурата тук.

Коментарите за забранени.