Стартира процедура за подбор на проекти BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”