Референции по програми на ЕС

Работа по ОП:

По ОП „Безопасен труд” – 30 организации.
ОП РЧР „Директно предоставяне на безвъзмедна финансова помощ за енергийни дружества”: 11 организации
ОП „Енергийна ефективност и зелена икономика” – 3 хотела
ОП РЧР „Покриване на международно признати стандарти” – 12 организации
По програма БАС – 4 организации.
По програма ФАР Повишаване конкурентноспособността на МСП – 29 фирми.
По Оперативна програма “Административен капацитет“ – обществена поръчка с предмет на дейност “Консултантска помощ по разработване и внедряване на системи за управление съгласно междунардно признатите стандарти ISO 9001, ISO 14001 и ISO 27001 в до 100 администрации” – 21 администрации.