Публикувана е нова версия на ISO 14001:2015

ПубликуванА е НОВАТА ВЕРСИЯ НА ISO 14001:2015 „Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане“

Стандартът е официално публикуван на 15 септември 2015 г.

В тази връзка БАЛТОВ КОНСУЛТ уведомява своите бъдещи и настоящи клиенти, че започва предлагането на следните услуги:

  • Разработване и внедряване на СУОС съгласно новата версия на стандарта ISO 14001:2015.
  • Актуализация на вече изградената СУОС съгласно изискванията на новата версия на стандарта ISO 14001:2015.

Какви са основните промени в стандарта?

Основните промени са свързани с:

  • Повишено значение на управлението на околната среда в рамките на стратегическите процеси на планиране на организацията;
  • Голямо внимание на лидерството;
  • Добавяне на проактивни инициативи за опазване на околната среда като например устойчиво използване на ресурсите и смекчаване на изменението на климата;
  • Подобряване на екологичните показатели;
  • Lifecycle мислене, когато се разглеждат аспекти на околната среда;
  • Добавянето на комуникационна стратегия.

В допълнение, преработения стандарт следва обща структура, с едни и същи термини и определения като редица други стандарти на системи за управление, като например ISO 9001, ISO 27001 и др. Това ги прави по-лесно приложими за интегриране помежду си.

Преход от ISO 14001:2004 към ISO 14001:2015

На организациите е отпуснат тригодишен преходен период, за да мигрират тяхната система за управление на околната среда към новото издание на стандарта. След този преходен период, компаниите ще трябва да се сертифицират по новата версия на стандарта. Бившата версия, ISO 14001:2004, както и всяко сертифициране по нея през този период, ще бъде актуална и приложима за използване.

Новото издание на стандарта е също така и конкурентно предимство.

ISO 14001:2015 е стандартът, който организациите могат да използват, за да се отличат от конкурентните си, като в много от случаите предоставя възможност за финансово предимство и помага на тези организации да бъдат по-ефективни и да подобрят своята производителност.

Коментарите за забранени.