Списък на одобрените за финансиране проектни предложения по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Публикуван е списък на одобрените за финансиране проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.

Във връзка с приключване на работата на УО на ОПИК е публикуван:

  • Списък с 239 бр. одобрени за финансиране проектни предложения. Изтегляне на списъка
  • Списък със 190 бр. резервни проектни предложения,  по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но не е достигнало финансиране. Изтегляне на списъка

На одобрените за финансиране организации предстои подписване на договор с Управляващият орган.

Балтов Консулт ЕООД, предлага помощ при изпълнение на дейностите, свързани с разработване, внедряване и подготовка за сертификация/ресертификация, както и актуализация на вече съществуващи системи за управление.

Коментарите за забранени.