HACCP

Обучение по изискванията на HACCP – Система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки.

І ЧАСТ: Преглед на нормативните изисквания – Закон за храните, Наредба 5 за хигиената на храните;
IІ ЧАСТ: Предпоставъчни програми – Добри производствени и хигиенни практики;
IІІ ЧАСТ: Термини и определения;
IV ЧАСТ: НАССР принципи;

  • Принцип 1. Идентифициране (определяне) на критичните контролни точки;
  • Принцип 2. Установяване на критична граница (и);
  • Принцип 3. Установяване на наблюдение (мониторинг) на ККТ;
  • Принцип 4. Установяване на коригиращи действия;
  • Принцип 5. Въвеждане на процедура  за проверка (верификация);
  • Принцип 6. Документиране на НАССР системата и записи;
  • Принцип 7. Документиране на НАССР системата и записи;

V ЧАСТ: Разработване и внедряване на НАССР системата;
VI ЧАСТ: Ползи от разработване и внедряване на НАССР системата;

Участници в обучението могат да бъдат представители на фирми от цялата хранителна верига „от полето до чинията” – производители, преработватели, складове, търговци и транспортни фирми на хранителни продукти.

Документ за квалификация от обучението: Удостоверение за участие в обучение по изискванията на HACCP – Система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки.

За повече информация и записване: тел: 0885 512 993 или e-mail: office@baltov.bg.