Вътрешни одитори ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 19011:2018

Обучение за Вътрешни одитори по системи за управление и изискванията на стандарта ISO 19011:2018 – Указания за одит на системи за управление и системите за управление

Обучението има за цел, да поддържа и подобрява компетентността на Вътршните одитори в организацията, да запознае участниците с изискванията на стандартите, съгласно ISO 19011:2018, както и с добрите практики при провеждането на Вътрешни одити. Предназначено е за мениджъри и представители на ръководството, както и за повишаване на квалификацията на сътрудниците в организацията.

ПРОГРАМА на ОБУЧЕНИЕТО:

І. ЧАСТ: Изисквания за провеждане на вътрешни одити. Видове одити. Принципи при одитиране.

ІІ. ЧАСТ: Документи при планиране, осъществяване и документиране на резултатите от вътрешните одити. Вътрешни одитори. Етапи на одитите – Планиране на вътрешни одити.

ІІІ. ЧАСТ: Етапи на одитите – Подготовка на вътрешни одити.

ІV. ЧАСТ: Етапи на одитите – Провеждане и документиране на одита.

V. ЧАСТ: Етапи на одитите – Извършване на действия след одита. Компетентност и оценяване на одитори. Препоръки към одиторите.

VI. ЧАСТ: Провеждане на тест за проверка на придобитите знания и умения.

Документ за квалификация от обучението: Удостоверение за вътрешен одитор на системи за управление съгласно изискванията от съответния стандарт за съответствие и ISO 19011:2018 – Указания за одит на системи за управление.

За повече информация и записване: тел: 0885 512 993 или e-mail: office@baltov.bg.