Вътрешни одитори ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 и ISO 19011:2011

Обучение за Вътрешни одитори по системи за управление и изискванията на стандарта ISO 19011:2011 – Указания за одит на системи за управление и системите за управление

Обучението има за цел, да поддържа и подобрява компетентността на Вътршните одитори в организацията, да запознае участниците с изискванията на стандартите, съгласно ISO 19011:2011, както и с добрите практики при провеждането на Вътрешни одити. Предназначено е за мениджъри и представители на ръководството, както и за повишаване на квалификацията на сътрудниците в организацията.

ПРОГРАМА на ОБУЧЕНИЕТО:
І. ЧАСТ: Изисквания за провеждане на вътрешни одити. Видове одити. Принципи при одитиране.
ІІ. ЧАСТ: Документи при планиране, осъществяване и документиране на резултатите от вътрешните одити. Вътрешни одитори. Етапи на одитите – Планиране на вътрешни одити.
ІІІ. ЧАСТ: Етапи на одитите – Подготовка на вътрешни одити.
ІV. ЧАСТ: Етапи на одитите – Провеждане и документиране на одита.
V. ЧАСТ: Етапи на одитите – Извършване на действия след одита. Компетентност и оценяване на одитори. Препоръки към одиторите.
VI. ЧАСТ: Провеждане на тест за проверка на придобитите знания и умения.

Документ за квалификация от обучението: Удостоверение за вътрешен одитор на системи за управление съгласно изискванията от съответния стандарт за съответствие и ISO 19011:2011 – Указания за одит на системи за управление.

Заявка за съответното обучение подавайте на:
тел./факс: 0431 / 63 879, или e-mail: office@baltov.bg