Вътрешни одитори ISO 27001:2017 и ISO 19011:2011

Обучение за Вътрешни одитори на системи за управление на информационната сигурност съгласно стандартите за съответствие ISO 27001:2017 и ISO 19011:2011.

Първи ден

І ЧАСТ: Информационна сигурност – понятия и нормативни изисквания към информационната сигурност в България
ІІ ЧАСТ: ISO/IEC 27001:2017 – Изисквания. Разработка и внедряване. Идентификация на активите и упраление на риска
ІІІ ЧАСТ: Административна сигурност – управление на непрекъсваемостта и инцидентите. Сигурност на човешките ресурси
ІV ЧАСТ: Казус 1: Управление на риска
V ЧАСТ: Физическа, мрежова и компютърна сигурност
VІ ЧАСТ: ISO/IEC 27002:2017 – Техники за сигурност. Избор на контроли
VІI ЧАСТ: Дискусия и оценка на Ден І

Втори ден

І ЧАСТ: Казус 2: Избор на механизми за контрол и Декларация за приложимост
ІІ ЧАСТ: Изисквания за провеждане на вътрешни одити на СУИС, съобразено с изискванията на ISO 19011. Планиране и подготовка на вътрешния одит
ІІІ ЧАСТ: Провеждане и докладване на вътрешния одит. Определяне и изпълнение на коригиращи действия след проведения вътрешен одит
ІV ЧАСТ: Казус 3: Повдигане на несъответствия
V ЧАСТ: Тест за оценка на знанията
VІ ЧАСТ: Дискусия и оценка на обучението

Документ за квалификация от обучението: Удостоверение за вътрешен одитор на системи за управление на информационната сигурност съгласно ISO 27001:2017 и ISO 19011:2011

Заявка за съответното обучение подавайте на:
тел. 0431 / 63 879, или e-mail: office@baltov.bg