Вътрешни одитори ISO 27001:2022 и ISO 19011:2018

Обучение за Вътрешни одитори на системи за управление на информационната сигурност съгласно стандартите за съответствие ISO 27001:2022 и ISO 19011:2018.

Първи ден

І ЧАСТ: Информационна сигурност – понятия и нормативни изисквания към информационната сигурност в България

ІІ ЧАСТ: ISO/IEC 27001:2013 – Изисквания. Разработка и внедряване. Идентификация на активите и упраление на риска

ІІІ ЧАСТ: Административна сигурност – управление на непрекъсваемостта и инцидентите. Сигурност на човешките ресурси

ІV ЧАСТ: Казус 1: Управление на риска

V ЧАСТ: Физическа, мрежова и компютърна сигурност

VІ ЧАСТ: ISO/IEC 27002:2013 – Техники за сигурност. Избор на контроли

VІI ЧАСТ: Дискусия и оценка на Ден І

Втори ден

І ЧАСТ: Казус 2: Избор на механизми за контрол и Декларация за приложимост

ІІ ЧАСТ: Изисквания за провеждане на вътрешни одити на СУИС, съобразено с изискванията на ISO 19011:2018. Планиране и подготовка на вътрешния одит

ІІІ ЧАСТ: Провеждане и докладване на вътрешния одит. Определяне и изпълнение на коригиращи действия след проведения вътрешен одит

ІV ЧАСТ: Казус 3: Повдигане на несъответствия

V ЧАСТ: Тест за оценка на знанията

VІ ЧАСТ: Дискусия и оценка на обучението

Документ за квалификация от обучението: Удостоверение за вътрешен одитор на системи за управление на информационната сигурност съгласно ISO 27001:2022 и ISO 19011:2018

За повече информация и записване: тел: 0885 512 993 или e-mail: office@baltov.bg.