Важно за кандидатите по BG051PO001-2.3.03 – „Безопасен труд”

Важно за кандидатите по BG051PO001-2.3.03 – „Безопасен труд” „Публикуван е списъкът с одобрени проекти по процедура BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” (проектни предложения, подадени... Продължава →

Успешно изпълнение на дейностите по проект

Проект № 4МС-02-126/27.04.2012 г., „Повишаване ефективността и качеството на обслужване на настоящите и бъдещи клиенти на БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД чрез  внедряване на... Продължава →

Внедряване на CRM система

Проект № 4МС-02-126/27.04.2012 г., „Повишаване ефективността и качеството на обслужване на настоящите и бъдещи клиенти на БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД чрез  внедряване на... Продължава →

Стартира процедура за подбор на проекти BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”

На 18.09.2012 г. Агенция по заетостта в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките... Продължава →

„Балтов консулт“ ЕООД стартира изпълнението на проект по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013.

Проект № 4МС-02-126/27.04.2012 г., „Повишаване ефективността и качеството на обслужване на настоящите и бъдещи клиенти на БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД чрез  внедряване на... Продължава →