ОП Транспорт

Приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основни национални транспортни оси

Бенефициент:Национална компания „Железопътна инфраструктура“

Приоритетна ос 2: Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основни национални транспортни оси

Бенефициент:Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“

Приоритетна ос 3: Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари

Бенефициенти:Метрополитен ЕАД, НК „ЖИ“

Приоритетна ос 4: Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно-водни пътища

Бенефициенти:АППД, ИА „МА“

Приоритетна ос 5: Техническа помощ

Бенефициенти: УО на ОПТ, бенефициентите по останалите приоритетни оси