ОП Регионално Развитие

Приоритетни оси:

Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие

 • Операция 1.1. Социална инфраструктура
  Бенефициенти: Министерството на образованието и науката за държавните учебни заведения, Министерство на здравеопазването за държавните лечебни и здравни заведения, Министерство на културата за държавните културни институции, Министерство на труда и социалната политика за държавните социални институции, общини за проекти, свързани с общинската собственост, неправителствени организации и университети
 • Операция 1.2. Жилищна политика
  Бенефициенти: Публичните власти и сдруженията с нестопанска цел (като напр. сдружения с нестопанска цел за изграждане на социални жилища), сдруженията на собствениците на жилища в многофамилни сгради
 • Операция 1.3. Организация на икономическите дейности
  Бенефициенти: Общини, сдружения на общини, неправителствени организации с участие на общински власти
 • Операция 1.4. Подобряване на физическата среда и превенция на риска
  Бенефициенти: Общини, сдружения на общини, неправителствени организации с участие на общински власти, МВР
 • Операция 1.5. Системи за устойчив градски транспорт
  Бенефициенти: Общини, обществени компании за градски транспорт

Приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност

 • Операция 2.1. Регионална и местна пътна инфраструктура
  Бенефициенти: Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”, общини
 • Операция 2.2. Информационна и комуникационна мрежа
  Бенефициенти: Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, общини
 • Операция 2.3. Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси
  Бенефициенти: Общини

Приоритетна ос 3: Устойчиво развитие на туризма

 • Операция 3.1. Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура
  Бенефициенти:
  Общини, сдружения на общини, местни, регионални и национални туристически асоциации, регистрирани в Националния туристически регистър, Министерство на културата, общини в координация с Министерството на културата, институции, управляващи паметници на културата с национално и световно значение
 • Операция 3.2. Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите
  Бенефициенти:
  Общини, сдружения на общини, местни, регионални и национални туристически асоциации, регистрирани в Националния туристически регистър, Министерство на културата
 • Операция 3.3. Национален туристически маркетинг
  Бенефициент: Държавната агенция по туризъм

Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество

 • Операция 4.1. Дребномащабни местни инвестиции
  Бенефициенти:
  Общини
 • Операция 4.2. Междурегионално сътрудничество
  Бенефициенти:
  Области, сдружения на общините, общини, еврорегиони, НПО в партньорство с общини или областни администрации

Приоритетна ос 5: Техническа помощ

 • Операция 5.1. Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол
  Бенефициенти:
  Министерството на регионалното развитие и благоустройството (Управляващият орган и неговите регионални поделения – изпълняващи звена)
 • Операция 5.2. Комуникация, информация и публичност
  Бенефициенти:
  Министерството на регионалното развитие и благоустройството (Управляващият орган и неговите регионални поделения – изпълняващи звена)
 • Операция 5.3. Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР
  Бенефициенти:
  МРРБ и всички бенефициенти на ОПРР