Fraud Blocker ОП за развитие на селските райони - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

ОП за развитие на селските райони

Целите на Програмата за развитие на селските райони са следните:

  • Развитие на конкурентоспособни и основани на иновации земеделие, горско стопанство и хранително-преработвателна промишленост
  • Опазване на природните ресурси и околната среда в селските райони
  • Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони

Приоритетни оси:

  • Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горски сектори
  • Подобряване на околната среда и селската природа (управление на земята)
  • Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика
  • ЛИДЕР