Еврофинансиране

Балтов Консулт ЕООД предлага помощ при подготовка и управление на проекти по различни финансиращи оперативни програми /ОП/ на Европейския съюз.

Нашите референции по ОП:

 • ОП „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ – Въвеждане на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт ISO 50001 – 28 организации.
 • ОП „Безопасен труд” – 50 организации.
 • ОП „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ – 4 организации.
 • ОП РЧР „Покриване на международно признати стандарти” – 12 организации.
 • ОП „Програма за морско дело и рибарство“ 2014-2020 – 4 организации
 • ОП РЧР „Директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за енергийни дружества” – 11 организации
 • ОП „Енергийна ефективност и зелена икономика” – 3 хотела
 • По програма БАС – 4 организации.
 • По програма ФАР – Повишаване конкурентоспособността на МСП – 29 фирми.
 • По ОП “Административен капацитет“ – обществена поръчка с предмет на дейност “Консултантска помощ по разработване и внедряване на системи за управление, съгласно международно признатите стандарти ISO 9001, ISO 14001 и ISO/IEC 27001 в до 100 администрации” – 21 администрации.

Етапите от подготовката на проект за кандидатстване за финансиране са:

 • Да изслушаме Вашите идеи и на базата на предоставена от Вас информация да направим оценка на възможностите на Вашата организация да кандидатства по съответните финансиращи програми.
 • Да Ви насочим към подходяща схема за кандидатстване.
 • Да Ви помогнем да определите точно обхвата на Вашия проект, така че той да отговаря на изискванията на програмата и да спомогне за осъществяване на Вашите стратегически цели.
 • Да сформираме екип, който с Ваше съдействие да изготви проектното предложение.
 • Да извършим предварителен контрол на всички необходими придружаващи документи, така че те да съответстват изцяло на изискванията в Насоките за кандидатстване и съответните нормативни документи.
 • Да внесем проектното предложение и да следим неговия статус.

Подписването на Договор за безвъзмездно финансиране не е гаранция за успех. Проектът трябва да бъде „защитен” пред Договарящия орган, така че Вие да получите финансирането в пълния си размер. Всичко това е свързано със спазване на строго определени правила и процедури, с подготовката и съхранението на значителен обем оперативна и отчетна документация. Тук ние Ви предлагаме:

 • Подготовка на всички документи, свързани с плащания (авансово, междинни и балансово) по проекта.
 • Създаването и поддържането на архив на проекта.
 • Изготвянето и навременното внасяне на всички изисквани междинни отчети.
 • Всички процедури за избор на подизпълнител съгласно принципите за целесъобразност и законосъобразност.
 • Финалното окомплектоване на всички документи на проекта, подготовката и внасянето на финален технически и финансов доклад.