ISO 37001:2016

Системи за управление за борба с подкупването. Изисквания с указания за прилагане. ISO 37001:2016

Стандартът SO 37001 предвижда изисквания за създаване, внедряване, поддържане, преглед и подобряване на системата за управление срещу корупцията. Този стандарт е предназначен за всички видове организации от всеки сектор и за всякакъв вид подкуп, с който те могат да се сблъскат. Освен това, тя може да бъде приложена като самостоятелен стандарт или да бъде интегрирана с други системи за управление.

Защо на организацията е необходим сертификат за съответствие със стандарта ISO 37001:2016?

ISO 37001 служи като рамка, с цел създаване на предпазни мерки срещу корупцията в организацията, идинтифицира рисковете свързани с борбата с подкупването и насърчава бизнес поведение.

Тя помага на организациите да предотвратяват, идентифицират и реагират на евентуални подкупи, да спазват нормативните изисквания за борба с корупцията и поетите доброволни ангажименти към тяхната дейност.
 
С внедряването на ISO 37001 организацията придобива компетентност, която помага да се разграничи чрез демонстририране на антикорупционна политики и практики от конкуренцията. Този стандарт има за цел да насочва, идентифицира, открива и реагира на възможни рискове за подкупване.С този стандарт организацията въвежда рамка за борба с подкупите и ефективни политики и процедури за борба с подкупите.

Каква е ползата от сертификацията на Система за управление на борбата с подкупите ?

Сертификацията по ISO 37001 ще позволи на организацията да:

 • Намаляване на рисковете от подкупи чрез прилагане на финансов контрол на ранен етап;
 • Извършва непрекъснато подобряване на практиките за борба с подкупите;
 • Придобиване на конкурентно предимство;
 • Гарантира, че бизнес партньорите и клиентите са уведомени за въведените и ефективно функциониращи практики срещу подкупите;
 • Привличане на нови бизнес партньори;
 • Предотвратяване, откриване и справяне с рисковете за подкупите;
 • Увеличете международното признание;
 • Насърчаване на доверието;
 • Намалете разходите;
 • Предотвратяване на конфликт на интереси;
 • Насърчаване на културата срещу корупцията;