БДС EN ISO 17100:2015 заменя БДС EN 15038:2006

БДС EN ISO 17100:2015 – Преводачески услуги. Изисквания.

ISO 17100 бе публикуван през 2015 г. и успоредно с това признат като идентичен европейски стандарт. Съгласно правилата на европейската стандартизация Българският институт за стандартизация въведе стандарта като БДС EN ISO 17100 и отмени БДС EN 15038:2006.

Сертификати, издадени съгласно EN 15038 ще бъдат преиздадени като сертификати по ISO 17100, и ще запазят своята валидност,  предвид на това, че и двата стандарта са почти идентични по съдържание.

За да бъдат приети сертификатите на европейско и международно ниво, е важно сертификацията да е извършена по действащия международен стандарт ISO 17100:2015 и по призната система за сертификация от орган за сертификация, изграден в съответствие със стандарта за акредитация EN ISO/IEC 17065.

Съгласно сключено споразумение на Българският институт за стандартизация с Австрийския институт за стандартизация за партньорство в областта на сертификацията на писмените преводачески услуги, БИС е единствената организация в България, която е оправомощена да извършва оценяване на съответствието на преводаческите услуги по LICS.

Сертификатът е валиден 6 години и на всеки две години се провеждат надзорни/контролени одити.

Коментарите за забранени.