„Балтов консулт“ ЕООД стартира изпълнението на проект по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013.

Развитие на конкурентоспособността на българската икономикаПроект № 4МС-02-126/27.04.2012 г., „Повишаване ефективността и качеството на обслужване на настоящите и бъдещи клиенти на БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД чрез  внедряване на Автоматична информационна система” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”.

Процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на межународно признати стандарти”,

Операция 2.1.2: „Покриване на международно признати стандарти” 

През април 2012 г. „Балтов консулт“ ЕООД стартира изпълнението на проект: BG161PO003-2.1.12-0770 – „Повишаване ефективността и качеството на обслужване на настоящите и бъдещи клиенти на БАЛТОВ КОНСУЛТ ЕООД чрез  внедряване на Автоматична информационна система”, финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.“

Общата цел на проекта е: Създаване на условия за повишаване на ефективността и качеството на обслужване на настоящите и бъдещи клиенти, поддържане на стабилните пазарни позиции на „Балтов консулт“ ЕООД – като фактори за повишена конкурентоспособност и устойчив икономически растеж.

Специфичните цели на проекта са:

  • Оптимизиране и усъвършенстване на работните процеси;
  • Повишаване на сигурността на данните за клиентите;
  • Повишаване на ефективността и качеството на работа на служителите;
  • Подобряване на механизмите за взаимодействие и комуникация с клиентите;

Основните дейности за изпълнението на проекта са:

  • Внедряване на CRM система;
  • Доставка на хардуерно оборудване;
  • Дейности за публичност и визализация;

Дейностите по проекта се извършват в съответствие с Постановление № 55 на МС от 2007 г.

Продължителността на проекта е 6 месеца.

Общата максимална стойност на проекта е 31 116 лв.

Проекта се осъществява по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-2.1.12-0770-С0001, Процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на межународно признати стандарти”, Операция 2.1.2: „Покриване на международно признати стандарти“.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Балтов Консулт” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Вашият коментар