Fraud Blocker ISO 20121:2012 - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

ISO 20121:2012

ISO 20121:2012 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УСТОЙЧИВИ СЪБИТИЯ

Събитията оказват влияние върху околната среда, икономиката и социалното благоденствие на няколко нива, включително консумацията на вода, създаването на твърди отпадъци, разхода на енергия, те влияят върху биоразнообразието, трудовата заетост, избора на доставчик и др.

Стандартът ISO 20121 е добра възможност да се промени цялостният подход при разглеждане на икономическите, екологичните и социалните аспекти на устойчивото развитие при събитийната индустрия.

ISO 20121 е практичен инструмент за управление на събития, така че те да допринасят за трите измерения на устойчивото развитие – икономически, екологични и социални. Стандартът гарантира стабилна рамка за управление на бизнеса, както и стандартизирани процедури и процеси за идентифициране, премахване или намаляване на потенциалните социални, икономически и екологични негативни влияния от събитията.

Приложим е за всяка организация, която желае да създаде, внедри, поддържа и подобрява система за управление на устойчиви събития като рамка за идентифициране на потенциални негативни последици от събития, премахването или намаляването им, както и оползотворяване на по-голямо положително въздействие чрез по-добро планиране на процесите.

Какви са ползите от ISO 20121?

 • Яснота на целите и стратегията, по-енергична и мотивирана работната сила;
 • Подобряване ефективността и повишаване на екипната работа;
 • По-прости, по-ясни и по-ефективни системи и процеси.
 • Подобряване репутацията и укрепване на отношенията с ключови клиенти, доставчици, партньори и други външни заинтересовани страни, които притежават сходни ценности;
 • Спестяване на разходи по отношение на потреблението на материали, отпадъци и енергия;
 • Постигане намаляване на въглеродните емисии по цялата верига на доставки за събитие

За кого е подходящ стандартът?

Стандартът е подходящ за всички участници в събитийната индустрия и предлага ползи за всички участници в организацията на едно събитие, на всеки етап от веригата на доставки, а именно:

 • организатори на събития;
 • собственици на събития;
 • личен състав на фирмата организатор;
 • доставчици на стоки и услуги (като хранене, щанд конструктори, транспортни фирми);
 • участници;
 • присъстващи;
 • регулаторни органи;
 • общности.

Интеграцията с други стандарти води до постигане на още по-добри резултати. Интегрирането на ISO 20121 се улеснява от това, че той заимства подхода на системите за управление от стандарти като ISO 9001 и ISO 14001.