Fraud Blocker Политика - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

Политика

Ръководството на „БАЛТОВ КОНСУЛТ” ЕООД приема политика за поддържане и непрекъснато подобрение на интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа и информационната сигурност, съответстваща на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 27001:2022, като средство за утвърждаване доброто име и репутация на фирмата и за създаване на възможности за непрекъснато подобряване.

 • Политиката по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа и информационната сигурност на „БАЛТОВ КОНСУЛТ” ЕООД е част от цялостната политика и стратегия на организацията и е ориентирана към удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите при разработване и внедряване на системи за управление съгласно изискванията на съответните стандарти за съответствие. Тя се базира на следните принципи, които представляват и рамка за определяне на целите на организацията:
 • ясно и точно формулиране на работата с нашите клиенти, отчитайки техните специфични нужди;
 • добро планиране на работата и взимане под внимание конкретните изисквания на клиента;
 • анализ на резултатите от изпълнената работа и оценка на нейната ефективност;
 • насоченост към стратегията на фирмата-клиент и пренасянето й в системата за управление;
 • създаване на дълготрайни взаимоотношения с партньорите, водещи до подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната ни дейност;
 • етично отношение към нашите конкуренти и търсене на партньорство – „заедно, а не един срещу друг”;
 • съпричастност на нашите специалисти и сътрудници, непрекъснато обучение и запознаване с новостите в областта на системите за управление и нормативните изисквания към пазарите;
 • гарантиране на конфиденциалността, наличността и целостността на предоставените от клиентите информация;
 • адекватно управление на собствената информация на дружеството с цел защитата й;
 • минимизиране въздействието на различните видове заплахи върху активите имащи отношение към информационната сигурност;
 • адекватна и систематична оценка на рисковете свързани с информационната сигурност, съгласно разработени условия и регламенти;
 • прилагане на ефективни и ефикасни механизми за контрол по отношение сигурността на различните активи, отговарящи на стратегическите условия за управление на риска, поддържане и подобряване на системата;
 • създаване на ефикасни регламенти управляващи дейностите по сигурността;
 • ефикасно изпълнение на изискванията на приложимото национално законодателство и договорните отношения с клиентите по отношение на информационната сигурност;
 • рационално използване на наличните суровини и ресурси;
 • подобряване и поддържане на здравословна работна среда;
 • минимизираме образуването (генерирането) на отпадъци чрез въвеждане на системно и интегрирано управление на отпадъците.

УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО НА КЛИЕНТИТЕ НИ СЕ ДЪЛЖИ НА:

 • непрекъснатото и целенасочено усъвършенстване на предлаганата от нас услуга и персонала на организацията;
 • пълното разбиране и представяне на изискванията на клиента и на всички законови и нормативни изисквания, както и тяхното спазване;
 • помощта при ориентирането им в новостите, в т.ч. европейските нормативни изисквания и тяхното прилагане;
 • нашата убеденост, че продуктът на организацията ни допринася българският бизнес да добива все по-конкурентни позиции спрямо световния. А това от своя страна води до повишаване на жизнения стандарт на обществото;
 • осигуряване на човешки, материални и финансови ресурси за постигане на ефективно и ефикасно прилагане на ИСУ.

Тези принципи и насоки са водещи в нашата работа. Всеки един от нас следи за изпълнението им и е длъжен да се придържа към настоящата политика с цел просперитета на нашите клиенти, на нашата фирма и на всички служители в нея.

Усилията ни са насочени към ефективно и ефикасно управление на всички идентифицирани процеси, оказващи влияние върху качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа и информационната сигурност, както и на обучението и квалификацията на персонала, като предпоставки за постигане на значителна удовлетвореност от страна на клиентите.

В качеството си на Управител поемам ангажимента и лична отговорност да осигурявам всички необходими ресурси за изпълнение на поставените цели и очертаните политики.

Управител на Балтов Консулт

Кънчо Балтов