Fraud Blocker Екип - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

Екип

Специалисти по маркетинг и управление на пазара

Направлението „Маркетинг” се състои от амбициозни и мотивирани за работа млади хора с необходимите квалификации, доказали своите знания и умения в обслужването на пазарите и клиентите на фирмата.

Специалисти по разработка на нови продукти и услуги

Направлението „Развойна дейност” се състои от висококвалифицирани специалисти по фирмено управление, както и от привлечени външни преподаватели с дългогодишна практика по разработване и провеждане на образователни методики и обучения.

Специалисти по консултиране и осъществяване на фирмени проекти

Направлението „Консултации и фирмени проекти” се състои от консултант-специалисти по системи за управление с различни професионални квалификации във всички отрасли.

Голяма част от екипа са одитори към различни сертифициращи организации.

Специалисти по разработване на проекти за финансиране по европейските програми.

Специалистите са високо квалифицирани с доказан практически опит в разработването и успешното приключване на 166 проекта.