Fraud Blocker Стандарт BSCI / SA 8000 - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

BSCI / SA 8000

BSCI / SA 8000 – Системи за управление на социалната отговорност.

BSCI, SA 8000,  ISO 26000 са  еквиваленти стандарти за управление на социалната отговорност.

Те са на основата на разработки на Международната организация на труда и се базират на 12 негови конвенции, както и на Декларацията на ООН за правата на човека и Конвенцията за закрила на детето.

Основните акценти на стандартите са проблемите с детския и принудителния труд, работното време и почивките, заплащането, дискриминацията, здравословните и безопасни условия на труд, екологични аспекти от дейността и др.

Основа за прилагането на стандарта е създаването на адекватна социална политика не само към работещите в организацията, но и към клиентите, доставчиците и обществото. Чрез него фирмата е предпазена от проблеми уронващи престижа й, свързани с горните проблеми. Именно за това повечето международни компании изискват от своите български партньори/доставчици прилагането на стандарт/система за социална отговорност, която система проверяват по изискванията заложени в съответния стандарт (одит от втора страна – от клиента). Може да бъде извършена и сертификация от трета страна /от сертификационна организация/, с цел получаване на сертификат. Кой от двата варианта на проверка ще бъде избран зависи най вече от клиента поръчител на стандарта и/или от самата фирма, ако иска да притежава сертификат.

Чрез прилагането на тези стандарти се постига ясно разграничаване на социално ориентираните компании от останалите.

Какви са ползите от внедряването на система за управление на социалната отговорност?

  • сигурност и предвидимост – за работещите и за работодателите;
  • повишаване на мотивацията на персонала;
  • улеснен достъп до нови пазари;
  • пълно съответствие с нормативните изисквания в областта на трудовото право, безопасните условия на труд и екологията;
  • подобряване на имиджа на фирмата;
  • повишаване на конкурентоспособността;

Ако сте заинтересовани от услугите по внедряване на системи за управление моля попълнете формата за запитване и ние ще ви изпратим индивидуално предложение.