Fraud Blocker Стандарт ISO 45001:2018 - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа.

Стандартът, познат в цял свят, регламентиращ въвеждането на изисквания за създаване и поддържане на здравословни и безопасни  условия при работа.

Кои са основните процеси в системата?

Системата за управление на здравето и безопасността при работа обхваща следните основни процеси:

 • Оценка на риска за здравето и безопасността при работа – включващ определяне на опасностите на работното място, оценка, третиране и управление на рисковете;
 • Правно съответствие – включващ изисквания за идентификация на приложимите нормативни изисквания, както и ред за извършване на оценка на съответствието с тях;
 • Реагиране при извънредни ситуации – включващ изисквания за прилагане на правила и планове за действие при аварийни ситуации, бедствия и катастрофи, така че да се гарантира високо ниво на безопасност за хората, изложени на такова въздействие;
 • Мониторинг – включващ изисквания за записване и анализ на информация свързана факторите на работната среда и мониторинга на здравето на работещите;
 • Контрол на операциите – включващ изисквания за контрол на извършваните производствени и спомагателни дейности, така че да се постигне оптимална работна среда;
 • Управление на човешките ресурси – включва изисквания за постоянно усъвършенстване на персонала, обучение и повишаване на квалификацията;
 • Управление на документи и записи – този процес регламентира реда за разработване, промяна и разпространение на създадената система за управление;
 • Наблюдение, измерване и подобряване на системата за управление на здравето и безопасността при работа – вкл. управление на несъответствия, коригиращи и превантивни действия;

Системата за управление на здравето и безопасността при работа съгласно BS OHSAS 18001 (ISO 45001:2018), се базира освен на него и на приложимите нормативни изисквания.

Какви са ползите от внедряването на система за управление на здравето и безопасността при работа?

Ползите могат да се сведат до следните:

 • създаване на най-добрите възможни работни условия в организацията;
 • намаляване на заболеваемостта и травматизма и свързаните с тях разходи и намалена производителност;
 • повишаване на мотивацията на персонала;
 • изпълнение на нормативните изисквания по отношение на здравето и безопасността при работа, които са много на брой;
 • разширяване на пазарите – чрез по-високи възможности за участие в обществени поръчки и стъпване на чуждестранни пазари;
 • повишаване на имиджа на организацията;

Стандарта е приложим във всяка организация и е напълно интегрируем с изискванията на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.