Fraud Blocker Стандарт ISO 37001:2016 - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

ISO 37001:2016

ISO 37001:2016Системи за управление за борба с подкупването. Изисквания с указания за прилагане.

Стандартът ISO 37001 въвежда изисквания за създаване, внедряване, поддържане, преглед и подобряване на системата за управление срещу корупцията. Този стандарт е предназначен за всички видове организации от всеки сектор и за всякакъв вид подкуп, с който те могат да се сблъскат. Освен това, тя може да бъде приложена като самостоятелен стандарт, или да бъде интегрирана с други системи за управление.

Защо на организацията е необходим сертификат за съответствие със стандарта ISO 37001:2016?

ISO 37001 служи като рамка, за създаване на предпазни мерки срещу корупцията в организацията, идентифицира рисковете свързани с борбата с подкупването и насърчава коректното бизнес поведение.

Помага на организациите да предотвратяват, идентифицират и реагират на евентуални подкупи, да спазват нормативните изисквания за борба с корупцията и поетите доброволни ангажименти към тяхната дейност.

С внедряването на ISO 37001 организацията придобива компетентност, която помага да се отличи от конкуренцията, да демонстрира антикорупционни политики и практики. Този стандарт има за цел да насочва, идентифицира, открива и реагира на възможни рискове за подкупване.

Каква е ползата от сертификацията на Система за управление на борбата с подкупите ?

Сертификацията по ISO 37001 ще позволи на организацията да:

 • Намали рисковете от подкупи, чрез прилагане на финансов контрол на ранен етап;
 • Извършва непрекъснато подобряване на практиките за борба с подкупите;
 • Придобие конкурентно предимство;
 • Гарантира, че бизнес партньорите и клиентите са уведомени за въведените и ефективно функциониращи практики срещу подкупите;
 • Привлича нови бизнес партньори;
 • Предотврати, да открие и да се справи с рисковете от подкупите;
 • Увеличи националното и международно признание;
 • Насърчи доверието между служителите вътре в структурата и извън нея;
 • Намали разходите в организацията;
 • Предотврати конфликта на интереси;
 • Създаде и насърчава антикорупционната култура;