Fraud Blocker Стандарт ISO 22000:2005 (ISO 22000:2018) - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

ISO 22000:2005 (ISO 22000:2018)

ISO 22000:2018 (БДС EN ISO 22000:2018) – Системи за управление на безопасността на хранителните продукти. Изисквания към всяка организация в хранителната верига.

Международния стандарт ISO 22000:2018 (БДС EN ISO 22000:2018) определя изискванията за система за управление на безопасността на хранителните продукти. Той позволява на дадена организация от хранителната верига да покаже своята способност да контролира хранителните опасности, за да гарантира, че хранителния продукт, който предлага е безопасен в момента на неговото консумиране от човека. Системата за управление на безопасността на хранителните продукти съчетава следните общопризнати съществени елементи за осигуряване на безопасността на хранителните продукти на всички нива на хранителната верига до крайния етап на консумация:

  • взаимен обмен на информация;
  • управление на системата;
  • програми-предпоставки (ДПХП);
  • принципи на НАССР.

Международния стандарт ISO 22000:2018 (БДС EN ISO 22000:2018) обединява принципите на системата за анализ на опасностите и на критичните точки за контрол (НАССР) и стъпките по прилагането, разработени от Комисията на Codex Alimentarius. Стандартът изисква всички опасности, за които основателно се предполага, че могат да възникнат в хранителната верига, включително опасностите, които са специфични за дадена организация и зависят от условията на производство (продажба, помещенията, използваните машини и оборудване и др. да бъдат идентифицирани и оценени).

Стандартът е приложим за всички организации, независимо от тяхната големина, които произвеждат и търгуват с храни (които са включени в хранителната верига) и които желаят да внедрят системи, с цел да се гарантира постоянно предоставяне на безопасни продукти.

Такива са:

  • производители на храни за животни;
  • преработватели на хранителните продукти;
  • търговци на едро и дребно;
  • заведения за обществено хранене;
  • кетърингови организации;
  • доставчици на съоръжения и технологично обзавеждане, опаковки и други материали, които са в контакт с хранителните продукти.

Съгласно чл. 18 на Закона за храните и чл. 70 от Наредба 5 за хигиената на храните производителите и търговците на храни трябва да внедряват, прилагат и поддържат система за управление на безопасността на храните или система за анализ на опасностите и критичните контролни точки ……

По смисъла на Закон за храните (Допълнителни разпоредби, § 1, т. 56) система за управление безопасността на храните може да бъде система, която съответства на Кодекс алиментариус и стандарт БДС ISO 22000