Fraud Blocker Стандарт ISO/IEC 20000-1:2018 - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

ISO/IEC 20000-1:2018

SO/IEC 20000-1:2018 Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление на услуги

Стандартът ISO 20000-1:2018 определя изискванията за управление на услугите. Той с новата си редакция от 2018 г. е приложим за всички организации предоставящи услуги – ИТ услуги, финансови, застрахователни, консултантски, здравни, образователни, правни, административни и др. като разбираемо, основната категория фирми които го прилагат са именно ИТ компаниите.

Той регламентира управлението на услугите в следните основни области:

 • Планиране създаването и управлението на услугите;
 • Управление въвеждането на нови или променени услуги;
 • Управление на капацитета /Capacity management/;
 • Управление на информационната сигурност при предоставянето на услуги /Security management/;
 • Управление на бизнес взаимоотношенията;
 • Управление на доставчиците;
 • Управление на инциденти /Incident management/;
 • Управление на проблеми /Problem management/;
 • Управление на конфигурациите /Configuration management/;
 • Управление на промените /Change management/;
 • Управление на пускането в действие /Release management/;
 • Управление на нивото на услугите /Service level management/;
 • Управление на непрекъсваемостта и наличността на услугите в ИТ /Continuity management/;
 • Бюджетиране и счетоводна отчетност за услугите в ИТ /Accounting/.

Какви са ползите от внедряването на система за управление на услугите?

 • увеличаване на производителността;
 • намаляване на разходите за предоставянето на услугите;
 • подобряване на бизнес взаимоотношенията;
 • адекватно управление на инциденти и проблеми;
 • постигане на ниво на непрекъсваемост, зададено от споразуменията за ниво на услугите;
 • повишаване на имиджа на организацията;

По отношение на информационната сигурност, стандартът ISO 20000-1 съдържа препратка към стандарта ISO 27001. Оптимален вариант за най-ефективно управление на процесите в IT сектора е внедряването на интегрирана система за управление, спрямо изискванията на стандартите ISO 20000-1, ISO 27001, ISO 22301, като самостоятелна такава, или базирана на внедрена и сертифицирана система за управление на качеството, спрямо изискванията на основния стандарт ISO 9001.