Fraud Blocker Стандарт ISO 18788:2015 - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

ISO 18788:2015

ISO 18788:2015 „Системи за Управление на Частни Дейности за Сигурност“

Стандартът определя изисквания и дава насоки за организациите, които извършват или възлагат дейности, свързани със сигурността. Той съдържа принципи и изисквания за система за управление на дейностите по сигурността (SOMS) и осигурява рамка за създаване, внедряване, прилагане, поддържане и подобряване на тези дейности.

Каква е целта на стандарта?

Целта на този международен стандарт е да се подобри и да се демонстрира последователност и предсказуемост на дейностите за поддържане безопасността и сигурността на клиента, за да се гарантира спазването на човешките права, както и националните и международните закони.

За кого е подходящ?

Този международен стандарт е приложим за всеки тип организация, която извършва дейности по сигурност, особено в среда, където управлението или върховенството на закона може да се окаже уязвимо поради човешки или други естествено предизвикани събития. Такива организации, в координация с клиентите и държавни субекти, приемат и прилагат стандарти, за да се гарантира, че правата на човека и основните свободи се спазват, с основна цел защита на живота и собствеността. Те управляват използването на тактики, техники, процедури и оборудване, включително оръжия в условията на управляем риск.

Какви са ползите от внедряването на система за управление частни дейностите по сигурност?

ISO 18788 осигурява възможност да се диференцират организациите, които могат да предоставят услуги съгласно най-високите професионални стандарти в съответствие с нуждите и правата на заинтересованите страни.

Защитата на материални и нематериални активи (физически, човешки и информационни активи, имидж и репутацията) на компаниите и техните клиенти е важна задача за жизнеспособността, рентабилността и устойчивостта на всякакъв вид организации (публични, частни и с нестопанска цел).

Какво осигурява разработването и внедряването на СУДС?

  • отчита и прилага приложимите нормативни изисквания за дейността;
  • създава и поддържа рамка за прозрачно управление, за да се откриe, наблюдава, идентифицира и предотврати повторната поява на инциденти, които имат неблагоприятно въздействие върху правата на човека и основните свободи;
  • определя рисковете за сигурността, тяхното управление в съответствие с приложимата нормативна база, стратегическите и оперативни цели на организацията;
  • извършва цялостни вътрешни и външни оценки на риска, свързани с безопасността и сигурността и рискове за правата на човека;
  • провежда класифициране и обучение на лицата, работещи в организациите;
  • осъществява се оперативен контрол, основан на идентифициран риск, който да подобри здравето и безопасността и благосъстоянието на лицата, които работят в организацията;
  • прилагат се мерки за контрол на риска, които поддържат върховенството на закона, спазване на човешките права на заинтересованите лица, защита на интересите на организацията и нейните клиенти, и предоставянето на професионални услуги;
  • извършва се оценка на характеристиките на предоставяните услуги и постигането на целите.

Системата за управление на дейностите за сигурност може лесно да се интегрира с други системи за управление или да се направи съвместима с тях и с процесите в организацията.

Екипът на Балтов Консулт е готов да съдейства на Вашата организация при внедряването на този нов и специфичен за дейността стандарт!