Fraud Blocker Стандарт ISO 14001 - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 – Система за управление на околната среда.

В отговор на екологичните предизвикателства към планетата ни, новата версия на ISO 14001 подпомага организациите да намалят въздействието си върху околната среда вследствие дейността им.

ISO 14001:2015 определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други системи за управление, за да помогне на организациите да достигнат както икономическите си цели, така и целите свързани с околната среда.

ISO 14001:2015 е приложим към всяка организация, , която желае да подобри резултатността си спрямо околната среда независимо от нейната големина, предмет на дейност, степен на развитие или местоположение.

Прилагането на ISO 14001:2015 е една добра форма за организация на трудовия процес, тъй като това е активна система за управление и способства да се изгради и непрекъснато да се усъвършенства ефективно действаща система на мениджмънт в предприятията по отношение на опазването на околната среда.

Предимства за организацията от въвеждането на ISO 14001:2015:

 • Подобряване имиджа пред обществото, бизнес-партньорите и държавните контролни органи.
 • Позволява на организацията да управлява своите екологични проблеми, което води до по-добри екологични показатели.
 • Минимизиране на рискът от екологични инциденти и последиците от тях.
 • Повишаване на екологичното съзнание на служителите, промяна в мисленето и навиците им и пренасяне на добрите „зелени“ практики извън организацията.
 • Ефикасен контрол на потреблението на ресурсите положителен финансов ефект.
 • Идентификация на всички приложими за организацията изисквания, улесняване получаването на разрешителни и спазване на техните условия; улеснява спазването на законовите изисквания.
 • Осигуряване систематичен подход за определяне на възможните опасности за замърсяване на околната среда, както и подходите за елиминиране или намаляване на риска от тези опасности.
 • Създаване на фирмена политика за превантивност по отношение опазване на околната среда, обхващаща организацията на работа, технологии, работни места и работно оборудване и обвързваща всички участници в трудовата дейност.
 • Лесна интеграция – Версия ISO 14001:2015 предлага изцяло нова структура на системата за управление на околната среда с цел улесняване на интегрирането с други системи за управление.

Специфични моменти при въвеждането на Система за управление на околната среда:

 • Определяне на контекста на организацията – външните и вътрешни обстоятелства, които биха могли да повлияят върху постигането на целите и повишаването на резултатността спрямо околната среда.
 • Определяне на рисковете и възможностите за постигане на набелязаните цели
 • Разбиране на нуждите и очакванията на заинтересованите страни / партньори, доставчици, посетители, контролни органи, инвеститори, неправителствени организации/, доброволно поемане на ангажименти по отношение на околната среда, свързани със заинтересованите страни и активен обмен на информация със заинтересованите страни.
 • Акцент върху отговорността на висшето ръководство за поемане на водеща роля в подобряването на резултатите спрямо околната среда.
 • Концепция за жизнения цикъл на продукта, включително дейностите след доставка, използването и обезвреждането.
 • Засилен контрол върху изнесените процеси. Разширява се кръга от екологично ангажирани фирми, чрез поставяне на изисквания към доставчици и подизпълнители по отношение на околната среда.
 • Създаване на механизми за самоконтрол в организацията – мониторинг, оценка на съответствието и вътрешни одити.

Системата за управление на околната среда обхваща следните основни процеси:

 • Оценка на аспектите на въздействие върху околната среда – включващо методика за оценката им и определянето на тези от тях, които са със съществено влияние и организацията може да управлява;
 • Правно съответствие – включващо изисквания за идентификация на приложимите международни, национални и местни нормативни изисквания, стандарти и норми, както и ред за извършване на оценка на съответствието спрямо тях;
 • Реагиране при извънредни ситуации – включващо изисквания за прилагане на правила и планове за действие при аварийни ситуации, бедствия и катастрофи;
 • Оперативен контрол – включващо изисквания за записване и анализ на информация, свързана с определените като значими аспекти на околната среда;
 • Контрол на операциите – включващо изисквания за контрол на извършваните производствени и спомагателни дейности, така че да се постигне понижаване на въздействието;
 • Управление на човешките ресурси – включва изисквания за постоянно усъвършенстване, обучение и повишаване на квалификацията на персонала;
 • Управление на документи и записи – този процес регламентира реда за разработване, промяна и разпространение на документираната информация на системата за управление;
 • Наблюдение, измерване и подобряване на системата за управление на околната среда, вкл. управление на несъответствия и коригиращи действия и оценяване на резултатността;

Внедряването на системата за управление на околната среда преминава през следните основни етапи:

 • Установяване на съществуващото състояние на процесите във фирмата (диагностичен одит) – на този етап се проучва създадения вътрешен ред на изпълнение на процесите и дейностите. Те се съпоставят с изискванията на стандарта и така се установяват несъответствията спрямо него.
 • Планиране на системата за управление – включва определяне на отговорници за процесите, както и срокове за разработването, внедряването и проверката на системата;
 • Разработване на системата за управление на околната среда – включва разработването на документирана информация – документацията на системата – наръчник и/или процедури и/или инструкции, както и такива документи, необходими за ясното регламентиране на процесите по опазване и контрол на околната среда;
 • Обучение на представители на организацията относно прилагането на системата и изискванията на стандарта ISO 14001;
 • Внедряване на разработената и съгласувана система за управление в организацията – по звена и процеси;
 • Провеждане на вътрешен одит на системата – извършва се от обучени вътрешни одитори, които проверяват изпълнението на изискванията на стандарта и на документацията на системата в организацията;
 • Провеждане на преглед на системата за управление от ръководството – той включва анализиране на информация за функционирането на системата и вземане на решения за нейното подобряване;
 • Сертификация на системата за управление – извършва се от трета независима сертификационна организация, акредитирана за извършване на такава дейност;