Fraud Blocker Стандарт IATF 16949:2016 - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

IATF 16949:2016

IATF 16949:2016 – Системи за управление на качеството – указания за прилагане на ISO 9001:2015 в автомобилната индустрия

Съвременната техническа спецификация за управление на качеството в автомобилната промишленост ISO/TS 16949, е разработена през 1999 г. от IATF и технически комитет ISO за управление на качеството ISO/TC 176. В годините след нейното разработване тя е широко използвана в цялата международна автомобилна индустрия, а целта е да се хармонизират различните системи за оценяване и сертифициране в световната автомобилна веригата на доставки.

Тази система се отнася за цялата организация, а не само за отделни производства от дейността на дадена организация. Предмета на дейност на организацията е необходимо да бъде свързан със серийно (едросерийно) производство на детайли, възли или агрегати и производство на резервни части, изискванията за които се определят от клиента. Честа практика е на база определените изисквания към продуктите от клиента, изпълнителят да създава нова организация за проектиране, серийно производство и предоставяне на следпродажбени услуги за конкретни продукти.

Целта на разработването и внедряването на система за управление на качеството в организации от автомобилната промишленост е превантивно да предотвратява несъответствията (дефектите) и намалява загубите при проектиране, серийното производство и предоставяне на следпродажбени услуги свързани с автомобилната промишленост.

На 03 Октомври 2016 г. бе публикуван IATF 16949:2016 „Системи за управление на качеството – указания за прилагане на ISO 9001:2015 в автомобилната индустрия“.

Въпреки, че вече не е стандарт на ISO /Международната организация по стандартизация/, IATF 16949:2016 е създаден съгласно ANNEX SL, който съдържа структурата и изискванията към стандартите за фирмено управление, което го прави напълно приложим и интегриран с ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и други стандарти за системи за управление.

Независимо, IATF 16949:2016 е съобразен с новите структура и изисквания на ISO 9001:2015, той въвежда и значителен брой допълнителни изисквания към:

 • Съответствие на продукти и процеси;
 • Безопасност на продуктите;
 • Човешкия фактор;
 • Риск;
 • Планове за непредвидени обстоятелства;
 • Компетентност и обучение;
 • Превантивно действие;
 • Планиране;
 • Създаване на продукта;
 • Проектиране, включително изисквания за вграден софтуер;
 • Доставчици;
 • Наръчник по качеството.

В тази връзка ползите от прилагането на такива системи са:

 • Създаване на авторитет на доставчика;
 • Сертификацията на системата за управление на качеството в съответствие със IATF 16949:2016 е призната и приета в цялата верига на доставки на автомобилостроителите;
 • Удовлетворяване на клиентите, чрез доставка на продукти, които постоянно отговарят на изискванията им;
 • Намаляване на разходите за съответствие с изискванията на клиента чрез прилагане на унифицирана система за управление на качеството в т.ч. и изисквания за одит.
 • Разбиране и спазване на нормативните изисквания свързани с дейността на организацията;
 • Подобрено управление на риска чрез по-голяма последователност и проследимост на продуктите и услугите;

Всички одити, проведени след 01 Октомври 2017 г., ще трябва да бъдат в съответствие с изискванията на IATF 16949:2016.

Одити за преход могат да се извършват до 14 Септември 2018 г.

На всяка организация, която не е направила прехода към IATF 16949:2016 до 14 Септември 2018 г., ще бъде отнет сертификатът по ISO/TS 16949:2009 и ще бъде необходимо извършване на нов сертификационен одит.