Fraud Blocker Стандарт FSSC 22000 - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

FSSC 22000

Международният стандарт FSSC 22 000 определя изискванията към Системи за Управление Безопасността на Храните за производители на хранителни продукти.

Той комбинира изискванията на ISO 22000:2005 (Системи за управление на безопасността на хранителните продукти. Изисквания към всяка организация в хранителната верига) и Техническата спецификация ISO/ TS 22 002-1 (Програми предпоставки за безопасност на хранителните продукти. Част 1 – Производство на хранителни продукти).

За разлика от ISO 22 000:2005, който е приложим за всички организации от хранителната верига, FSSC 22000 е разработен специално за производители на храни.

ISO/ TS 22 002-1 определя конкретни изисквания за производството на безопасни храни, като:

  • инфраструктура, в това число сгради, оборудване и прилежаща среда;
  • почистване и хигиенизация;
  • контрол на вредители;
  • изхвърляне на отпадъци;
  • снабдяване с вода, въздух и енергия;
  • закупуване на суровини и материали, в това число и съхранение;
  • хигиена на персонала;
  • други;

Важно е да се отбележи, че ISO/ TS 22 002-1 не е предназначен за самостоятелна сертификация. Той би могъл да бъде сертифициран като допълнение към ISO 22 000:2005 за производителите на храни.