Fraud Blocker Стандарт БДС EN ISO 17100:2015 - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

БДС EN ISO 17100:2015

БДС EN ISO 17100:2015 – Преводачески услуги. Изисквания

От Ноември 2015 г. БДС EN ISO 17100:2015 заменя БДС EN 15038:2006.

Сертификати, издадени съгласно EN 15038 ще бъдат преиздадени като сертификати ISO 17100, и ще запазят своята валидност предвид на това, че и двата стандарта са почти идентични по съдържание. Те са валидни 6 години и на всеки две години се провеждат надзорни/контролни одити.

ISO 17100 запазва изискванията относно всички аспекти на процеса на писмен превод, засягащи пряко качеството и предоставянето на преводачески услуги.

Той съдържа предписания за доставчиците на преводачески услуги (ДПУ), свързани с управлението на основните процеси, минималните изисквания за квалификация, наличието и управлението на ресурсите, както и други дейности, необходими за предоставяне на качествена услуга, свързана с превод. Стандартът се отнася за всички ДПУ независимо от големината на тяхната организация.

Чрез ISO 17100 доставчикът на преводачески услуги може да докаже съответствието на специфицирани услуги за превод и способността на неговите процеси и ресурси да доставят преводачески услуги, отговарящи на изискванията на клиента и на други приложими спецификации, браншови кодекси, ръководства за най-добри практики или законодателството.

Ползи от внедряване на система за управление на преводаческите услуги:

  • висок контрол на качеството на преводите;
  • намаляване на рекламациите;
  • подобряване на квалификацията и уменията на персонала;
  • подобряване на ресурсната обезпеченост;
  • предвидими отношения с персонала и клиентите;
  • повишаване на имиджа на преводаческата организация;

Стандартът изисква прилагането на система за управление на качеството ISO 9001 и е препоръчително да бъде внедряван заедно с нея.

Може да се прилага и самостоятелно, както и да се интегрира с други системи за управление.

Съгласно „Списък на необходимите документи за сключване на договор за извършване на официални преводи“ от 26.06.2012 г. на Министерство на външните работи, считано от 01.07.2013 г.  задължително условие за сключване на договор с Дирекция „Консулски отношения“ e сертификацията на преводаческите агенции по EN 15038:2006, заменен от БДС EN ISO 17100:2015.

Съгласно сключено споразумение на Българският институт за стандартизация с Австрийския институт за стандартизация за партньорство в областта на сертификацията на писмените преводачески услуги, БИС е единствената организация в България, която е оправомощена да извършва оценяване на съответствието на преводаческите услуги по LICS.

Сертификатът е валиден 6 години и на всеки две години се провеждат надзорни/контролени одити.