Fraud Blocker Стандарт EMAS - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

EMAS

EMAS е регламент за управление на околната среда разработен от Европейската комисия. Чрез него организациите изготвят и публикуват доклад за оценка и подобряване на въздействието им върху околната среда.

EMAS е подходящ за всички организации от всички браншови сектори, които искат да подобрят своите екологични характеристики и е приложим в целия свят.

В основата на EMAS стои ISO 14001 – Система за управление на околната среда. Сертификацията по ISO 14001 е задължително налично условие за преминаването към EMAS.

EMAS или Еко-мениджмънт е незадължителен – доброволен механизъм за управление на въздействието, докладването и подобряването на работата на организациите върху околната среда и тяхното екологично представяне.

Организациите могат да бъдат регистрирани в EMAS изпълнявайки инструкциите на регламента чрез създаването на процедури за оценка и подобряване на тяхното екологично въздействие.

Основни изисквания на EMAS:

 • Законово съответствие
 • Непрекъснато подобряване на екологичните показатели
 • Провеждане на одит от EMAS обучен и лицензиран одитор
 • Публикация на данните в годишен доклад – в т.н. декларация за околната среда.

Дейностите, които трябва да бъдат взети под внимание от организациите, които имат желание да изпълняват инструкциите на регламента EMAS при извършване на оценка и определяне на текущото си въздействие върху околната среда:

 • Определяне контекста на организацията и идентифициране на вътрешни и външни обстоятелства, които биха повлияли на организационната екологична стратегия
 • Определяне на заинтересованите страни с техните нужди и очаквания
 • Възможност за анализиране на жизнения цикъл на продукта при оценяване въздействието върху околната среда
 • Определяне на рискове и възможностите свързани с системата за управление на околната среда и екологичното им представяне

EMAS допълва набора от национални политики и политики на Европейския Съюз, насочени към усъвършенстване на потреблението и производството, като има за цел да подобри екологичните показатели на продуктите и/или организациите и да увеличи търсенето на по-устойчиви стоки и производствени технологии, както и насърчаване на ресурсно ефективно и по-икономично производство.

Организациите, които изпълняват регламента EMAS се задължават да намалят въздействието си върху околната среда, да намалят потреблението на енергия и вода, както и изхвърлянето на отпадъци.

EMAS е свързан със следните екологични политики:

 • Биоразнообразие
 • Енергийна ефективност
 • Опасни субстанции
 • Смекчаване на изменението на климата
 • Замърсяване на въздуха и водата
 • Управление на отпадъците
 • Корпоративна социална отговорност
 • Кръгова икономика
 • Еко-дизайн и еко-маркировка
 • Зелени обществени поръчки
 • Устойчиви вериги за доставки
 • Зелени финанси

ПОЛЗИТЕ на EMAS: осигурява ефективност, надеждност и прозрачност на организацията чрез ежегодно публикуване на годишен отчет за постигнатите резултати. Счита се, че за осигуряване на законово съответствие EMAS е по-надежден и по-ефективен от ISO 14001 и чрез регистрация по EMAS се гарантира пълнотата на екологичните доклади и водени документации.

Предимствата на EMAS са:

 • По-строги изисквания за оценка и непрекъснатото усъвършенстване и подобряване на екологичното представяне
 • Повишена ангажираност и мотивация на служителите да участват в подобряване на екологичното представяне
 • След проверка от акредитиран/лицензиран проверяващ по околната среда се извършва регистрация от публичен лицензиран от EMAS орган

EMAS може да се прилага за всичките 27 държави-членки на ЕС, трите държави-членки на Европейското икономическо пространство (т.е. Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и присъединяващите се към Европейския съюз страни. С последната ревизия на EMAS, беше добавен „EMAS Global“, което означава, че схемата е отворена и за неевропейски организации и европейски организации, работещи в трети страни.

С EMAS вашата организация може да намали въздействието си върху околната среда, да засили спазването на законите и участието на служителите в процеса и да спести финансови и организационни ресурси!