Fraud Blocker Стандарт BRC - Сертификация и консултации - Балтов Консулт ЕООД

BRC

BRC (British Retail Consortium) GLOBAL STANDARDS

 • for Food Safety
 • for Packaging and Packaging Materials
 • for Consumer Products
 • for Storage and Distribution
 • Agents and Brokers
 • Retail

Това са стандарти за безопасност, приложими за хранителни и нехранителни продукти включващи изисквания за гарантиране на доставките на тези продукти. Те позволяват на организациите да гарантират качеството и безопасността на хранителните и нехранителните продукти, които те продават.

Подготовката за сертификация по BRC включва:

 • Създаване на система за управление на качеството и безопасността на храните
 • Обучение на ръководството и екипа по изискванията на
 • Идентифициране със законовите изисквания
 • Идентифициране и документиране на специфичните опасности за безопасността на храните и съответните мерки за контрол
 • Идентифициране с приложимите добри производствени практики и добри хигиенни практики, включително програма за контрол на вредителите, програма за поддръжката на сградата и оборудването, програма за почистване, и всички специфични изисквания на стандарта
 • Прилагане на всички необходими структурни подобрения в организацията
 • Разработване на необходимата документация от наръчник и процедури съгласно изискванията на BRC.
 • Провеждане на Вътрешен одит. Участие при Планиране и документиране на Преглед от Ръководството.